Danh sách các tập thể, cá nhân có thành tích được khen thưởng tại Hội nghị "Hai tốt" ngày 14/11/2018